Bu soruyu 2016 yılında sorarsan. Gülümserim. :) Çünkü Sorunun muhattabı ben değilim. Ben bir düzeltme yapıyorum. ABD de yaşıyorum ve herhangi bir sıkıntı da görmedim.

Ama altını yeniden çizmek istediğim bir husus var. Bu para dizaynıUX’in esamesinin okunmadığı bir yılında 1781'de düşünülmüş yapılmış bir husus.

iyi haftalar

Written by

Health Research Program’s iOS Developer, currently lives in Washington, D.C http://www.about.me/durul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store