10 cent, 5 centten daha küçük ve 5, 10, 25 ve 50 centlerin renkleri birbirinin aynı. Tam bir saçmalık. gündelik yaşantıda tam bir vakit kaybı… :) En çok bu yazına güldüm… Çünkü…

Bu dizayn körler için yapılmıştır. !!!

Mesela 1 Cent, 5 Cent’e göre en hafifidir. 10 cent ile 5 cent karıştırılmasın diye de bu tarz bir büyüklük farkı yaratılmıştır.

Welcome to USA.

Written by

Health Research Program’s iOS Developer, currently lives in Washington, D.C http://www.about.me/durul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store